Algemene voorwaarden van Maasdam

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en offertes waarbij Maasdam Groep B.V., hierna “MAASDAM”, optreedt als uitvoerder, aannemer van projectinrichtingen, winkelinrichtingen, meubelen en stofferingen alsmede op alle andere zaken en werkzaamheden, die in het werk zijn begrepen, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op een aanbesteding is verkregen dan wel anderszins.
1.2. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan de wederpartij van MAASDAM bij de Overeenkomst.
1.3. Onder “Overeenkomst” wordt verstaan de tussen MAASDAM en Opdrachtgever gesloten schriftelijke uitvoeringsovereenkomst.
1.4. Onder “Ontwerpovereenkomst” wordt verstaan de tussen MAASDAM en Opdrachtgever gesloten ontwerpovereenkomst.
1.5. Onder “Werk” wordt verstaan de in de uitvoeringsovereenkomst omschreven werkzaamheden.

Artikel 2. Aanbieding en gestanddoeningstermijn

2.1. De offerte van MAASDAM vervalt na verloop van 2 maanden na de offertedatum.
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en:
– gebaseerd op de veronderstelling dat het transport naar de aanwezige lift kan plaatsvinden over een verharde weg binnen een straal van 25m van de lift, zonder obstakels zodat de bereikbaarheid met een pompwagen gewaarborgd is;
– ervan uitgaande dat de werkvloer rechtstreeks toegankelijk is, zonder obstakels vanuit de inpandige lift;
– gebaseerd op uitvoering in normale werktijden;
– gebaseerd op uitvoering in een aaneengesloten periode.
Prijzen zijn gebaseerd op bestelling van de totale offerte. Bestelling van kleinere hoeveelheden kan een prijswijziging met zich brengen. Hoeveelheden blijven verrekenbaar, tenzij anders overeengekomen. Prijzen gelden voor series. Bij afwijkingen in aantallen en/of uitvoering worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. MAASDAM is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan Opdrachtgever door te berekenen. MAASDAM biedt geen cementdekvloeren aan voor kunststofvloerafwerkingen en/of ten behoeve van afwerkingsproducten die niet door MAASDAM geleverd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Auteursrecht

3.1 Documenten, plannen en schema’s verstrekt aan Opdrachtgever in het kader van de voorbereiding of de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom van MAASDAM, ook al heeft MAASDAM daarvoor aan Opdrachtgever kosten in rekening gebracht.
3.2. Opdrachtgever vrijwaart MAASDAM voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
3.3. Indien Opdrachtgever aan MAASDAM informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
3.4. MAASDAM behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven – ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht – zijn eigendom.
3.5. Zonder schriftelijke toestemming van MAASDAM mogen de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze misbruikt.

Artikel 4. Verplichtingen van MAASDAM

4.1. MAASDAM is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het Werk.
4.2. MAASDAM aanvaardt géén verantwoordelijkheid voor een door of namens Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
4.3. MAASDAM neemt bij ontwerpen, die zij niet zelf heeft gemaakt, alleen verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die materialen, waarvoor door Opdrachtgever uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
4.4. Stelt Opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is MAASDAM verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever

5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:
a. dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de levering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
c. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;
d. dat in geval van stoffeerwerkzaamheden er een constante temperatuur van minimaal 18 graden Celsius is en de ruimte schoon en leeg aan MAASDAM ter beschikking wordt gesteld;
e. dat indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat MAASDAM haar werkzaamheden aanvangt;
f. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de ruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor derden gesloten is.
5.2 Opdrachtgever zorgt verder voor:
a. de maatvoering en het uitzetten;
b. een container ten behoeve van het restafval;
c. gratis parkeergelegenheid;
d. koud stromend water op de stofferen verdieping;
e. 3 x 25 ampère, 380 volt stroomvoorziening;
f. verticaal transport;
g. goede bereikbaarheid ten behoeve van aanvoer materiaal;
h. bouwkundige dilataties;
i. dat de hoogwerker van MAASDAM voor de etages vrij langs de gevel kan rijden;
j. dat parkeerplaatsen langs de gevel ten tijde van de uitvoering van het Werk vrij zijn.
5.3. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem aangeleverde ontwerp, werkwijze of voorgeschreven constructie.

Artikel 6. Termijnen

6.1. De lever-/uitvoeringstermijn gaat in zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van MAASDAM. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van MAASDAM.
6.2. Is aan één van hiervoor onder artikel 5 genoemde verplichtingen van Opdrachtgever niet (tijdig) voldaan, dan gaat de uitvoeringstermijn niet lopen en hoeft MAASDAM géén aanvang te maken met de uitvoering van de werkzaamheden totdat wel aan de voorwaarden is voldaan. De gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.3. De opgegeven leverings-/uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is MAASDAM derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de Opdrachtgever niet tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan.

Artikel 7. Risico en opslag

7.1. Tenzij MAASDAM schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de Opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der zaken en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
7.2. Indien buiten de schuld van MAASDAM de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen.
7.3. Indien Opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is MAASDAM gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en de oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van MAASDAM totdat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten heeft voldaan.
8.2 Door MAASDAM geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MAASDAM gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 9. Betalingen

9.1. Opdrachtgever zal de door hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum aan MAASDAM voldoen.
9.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
9.3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de datum dat hij in verzuim is de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
9.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onder welke benaming ook, die MAASDAM maakt in verband met het invorderen van zijn vorderingen op Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
9.5. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan.
9.6. MAASDAM heeft te allen tijde, dat wil zeggen ook bij dreigend verzuim van Opdrachtgever, het recht om vooruitbetaling te verlangen dan wel te verlangen dat Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt alvorens MAASDAM haar verplichtingen (verder) nakomt.

Artikel 10. Garantie

10.1. Na oplevering van het werk geldt een garantietermijn voor het werk van MAASDAM waarvoor een garantieverklaring wordt verstrekt door MAASDAM. Uit de garantieverklaring volgen de duur en omvang van de garantie door MAASDAM. De garantietermijn bedraagt niet meer dan 5 jaar.
10.2. De garantie voor geleverde producten is qua aard en omvang gelijk aan de door de leverancier verstrekte productgarantie.
10.3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de betreffende garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
10.4. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door anderen zijn verricht.
10.5. Geen garantie zal gelden voor door de Opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door deden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van MAASDAM.
10.6. Herstellingen of verandering, welke met lid 5 verband houden, worden door MAASDAM niet dan voor rekening van de Opdrachtgever uitgevoerd, tenzij MAASDAM zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 5 bepaalde.
10.7. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de Opdrachtgever.
10.8. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
10.9. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
10.10. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
10.11. Garantie geldt slechts indien Opdrachtgever correct en voldoende onderhoud pleegt.

Artikel 11. Reclame

11.1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebrek waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

Artikel 12. Niet toerekenbare tekortkoming

12.1. Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is MAASDAM gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur der periode van niet toerekenbare tekortkoming.
12.2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en te late levering van zaken of materiaal wegens tekortschieten door toeleveranciers.

Artikel 13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van MAASDAM voor schade is beperkt tot maximaal 10% van de aanneemsom van het Werk.
13.2. Indien schade samenhangt met zowel uitvoerings- of ontwerpfouten van MAASDAM dan zal daarvoor, behoudens tegenbewijs dat er louter sprake is van uitvoeringsfouten, de regeling van de Ontwerpovereenkomst gelden.
13.3. MAASDAM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder gevolgschade, schade van derden of winstderving.
13.4. MAASDAM is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) het door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld ontwerp, beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door MAASDAM of derden.
13.5. Opdrachtgever vrijwaart MAASDAM tegen aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Opdrachtgever en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.
13.6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door MAASDAM voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is derhalve een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW en wordt jegens iedere derde om niet gemaakt. Opdrachtgever kan het beding niet herroepen.

Artikel 14. Ontbinding

14.1. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met MAASDAM gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de Opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is MAASDAM gerechtigd de Overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.
14.2. In de gevallen, genoemd in 14.1., is iedere vordering, welke MAASDAM op de Opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

Artikel 15. Wijzigingen van het Werk

15.1. Alle wijzigingen in het Werk, hetzij door bijzondere opdracht van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de uitvoering of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het Werk worden, wanneer daaruit meerkosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.

Artikel 16. Opzegging door de Opdrachtgever

16.1. Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door de Opdrachtgever wordt opgezegd dan is Opdrachtgever aan MAASDAM verplicht de volledige schade te vergoeden, die tenminste bestaat uit de niet behaalde bruto winstmarge.
16.2. Naast de in 16.1. genoemde bruto winstmarge heeft MAASDAM bij opzegging door Opdrachtgever het recht om een schadevergoeding te vorderen bestaande uit de reeds door de MAASDAM gemaakte voorbereidings- en/of uitvoeringskosten (variabele kosten) en de kosten die samenhangen met hetgeen MAASDAM voor de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever verschuldigd is aan onderaannemers of andere derden.

Artikel 17. Vervaltermijn, klachttermijn

17.1. Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens MAASDAM in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door MAASDAM in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Opdrachtgever moet MAASDAM binnen twee maanden na het bekend worden of redelijkerwijs bekend kunnen zijn met de klacht daarvan schriftelijk in kennis stellen. Wanneer de kennisgeving als hiervoor bedoeld niet tijdig wordt gedaan, vervallen de rechten van Opdrachtgever.
17.2 In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na oplevering van het Werk.

Artikel 18. Geschillenregeling, toepasselijk recht

18.1 Op de Opdracht is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Opdracht zullen bij uitsluiting van de burgerlijke rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van de opdrachtverlening luiden.